Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur en verhuur van producten en goederen van Moerwijk Verhuur.

Huurovereenkomst

Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van de afgedrukte huurovereenkomst door de huurder of dien plaatsvervanger of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de huurder. De huurovereenkomst heeft betrekking op de op het verhuurcontract verhuurde en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode. Opgegeven termijnen waarbinnen de huurproducten moeten worden geleverd zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn loopt vanaf de dag genoemd op het verhuurcontract afgedrukte aanvangstijdstip.

Teruggaveverplichting

De huurder dient het gehuurde voor het einde van de aan de ommezijde vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van verhuurder terug te brengen. Bij tekortkoming in de nakoming van het opgemelde teruggaveverplichting wordt de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 140% van het huurtarief per dag van het gehuurde product, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoedingen en/of het (laten) terughalen van het gehuurde.

Verboden

Het is de huurder verboden: a. het gehuurde aan derden ten gebruike af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op andere wijze te vervreemden, b. het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren, c. enige reparatiehandeling aan het gehuurde uit te voeren of uit te doen voeren.

Aansprakelijkheid

Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van beschadiging van het gehuurde of goederen van derden, dient de huurder het gehuurde zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door de verhuurder of een van diens ondergeschikten verstrekte instructies, dan wel in overeenstemming met bijbehorende gebruiksaanwijzing te behandelen. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer feitelijk door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schaden aan het gehuurde goed.

Energiekosten zijn tevens voor rekening van de huurder.

De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het gehuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en schadevergoeding.

Beschadiging van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde, waaronder mede wordt verstaan reparatie- en reinigingskosten, komen voor rekening van de huurder Indien de schade-, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 1.000,- geschiedt expertise door verhuurder. Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 1.000,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau, tenzij de huurder binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld de verhuurder schriftelijk bericht een eigen expertise te willen laten uitvoeren. Na verstrijken van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde. De als gevolg van de beschadiging, reinigings- en reparatiekosten voorts geleden schade, waaronder huurderving, komt voor rekening van de huurder.

Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring

Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld door de huurder schriftelijk aan de verhuurder te worden medegedeeld. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient de nieuwwaarde van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, dan wel bezwaring van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van het huurcontract verschuldigd te betalen alsof het verhuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de huurder gehouden om in verband met huur- c.q. winstderving door verhuurder aan verhuurder een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de op de ommezijde vermelde huurprijs.

Verhaling kosten

Indien teruggave van het gehuurde niet binnen de aan de ommezijde vermelde huurperiode is geschied, dan  wel het gehuurde na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert en/of uitwendige schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor verhuurder ontstane schaden, kosten en rente op de waarborgsom worden verhaald.

Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor de door huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verhuurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar van de verhuurder om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een 5-voud van het factuurbedrag, met een maximum van € 5.000,-

Tekortkoming als gevolg van overmacht

Verhuurder is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring aansprakelijkheid verhuurder

Voor zover het door de huurder niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat de verhuurder jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de huurder zich hierbij verhuurder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

Aansprakelijkheid huurder

Huurder is aansprakelijk voor alle schaden, inclusief bedrijfsschaden en bedrijfskosten, die verhuurder, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor verhuurder en derden ten gevolge van zijn toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen mochten lijden. Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schaden veroorzaakt/toegebracht door zaken die huurder voor de uitvoering van de verhuurovereenkomst gebruikt aan bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden. De huurder moet zijn aansprakelijk als hierboven omschreven, ter zake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor zover redelijk van hem verlangd kan worden, voor een voldoende bedrag verzekeren. Een zelfde verzekeringsplicht geldt voorts voor aansprakelijkheid van de huurder voor schade tengevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het gehuurde binnen de aan ommezijde vermelde huurperiode.

Betalingstermijn

Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een vooruitbetaling van andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn. Indien de huurder niet binnen de in dit genoemde artikel termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd voor iedere maand  dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van een maand als een hele maand. De door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Klachten/reclames

De klachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming in de nakoming van contractuele verplichting van de verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 2 dagen na constatering door huurder door middel van een schriftelijke in kennisgeving door huurder aan de verhuurder worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het klacht-reclamerecht vervallen.

Verzuim huurder

Indien de huurder een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande, zijn de verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.

Indien een partij gebruik maakt van het voorgaande bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. De verhuurder is bij verzuim van huurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Voorts is de verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder hetzij door derden in verband met het terughalen van het gehuurde c.q. het niet-continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interest, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet, niet-tijdig of niet behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 200,- zullen bedragen.

Overmacht

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slecht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die niet behoorlijke levering door de verhuurder als gevolg van oorlog, werkstaking bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste dan wel sluiting van ‘s lands grenzen.

Nederlandse recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden.